Korzyści wynikające z integracji systemów ochrony technicznej

 

Systemy ochrony technicznej obiektów, takie jak sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), ochrony perymetrycznej, kontroli dostępu (SKD), telewizji dozorowej (CCTV), czy sygnalizacji pożaru (SSP), mogą zostać zintegrowane w jednolitej platformie komputerowego systemu zarządzania bezpieczeństwem z oprogramowaniem PSIM (Physical Security Information Management).

Wdrożenie systemu integrującego przynosi szereg korzyści. Najistotniejsze z nich wskazujemy w tym artykule.

 

Gwarantowany poziom bezpieczeństwa chronionych osób i mienia

Gromadzenie szczegółowych informacji ze wszystkich systemów zabezpieczeń technicznych, w tym również w zakresie monitorowania sprawności ich poszczególnych elementów, daje aktualny i całościowy obraz stanu ochrony na terenie obiektu. Pozwala to obsłudze bezzwłocznie reagować na wszelkie niesprawności i zakłócenia w pracy nadzorowanych systemów oraz utrzymywać je w pełnej gotowości, co jest niezwykle ważne dla zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa. 

 

Natychmiastowa identyfikacja i weryfikacja alarmów

Przedstawienie istotnych informacji na mapach obiektu w łatwo przyswajalnym formacie graficznym pozwala na natychmiastowe zidentyfikowanie i zlokalizowanie sytuacji alarmowych. Skorelowanie zdarzeń sygnalizowanych przez poszczególne systemy oraz wykorzystanie telewizji dozorowej do ich weryfikacji umożliwia ograniczenie ilości fałszywych alarmów. Operator może więc bezzwłocznie reagować na rzeczywiste zagrożenia bezpieczeństwa.

Rys. ARGUS - identyfikacja i weryfikacja alarmów z zintegrowanych systemów bezpieczeństwa

rys. ARGUS - identyfikacja i weryfikacja alarmów

 

Gotowe scenariusze postępowania dla każdej sytuacji

Wbudowane mechanizmy wspomagania podejmowania decyzji oprogramowania integrującego PSIM dostarczają operatorom gotowe scenariusze postępowania w reakcji na zdarzenia alarmowe oraz pojawienie się jakichkolwiek zagrożeń. Dzięki temu obsługa może szybko podejmować działania adekwatne do zdarzenia nawet w skrajnie trudnych i stresujących sytuacjach kryzysowych, w których uruchomienie właściwych procedur postępowania jest kluczowe dla uniknięcia lub zminimalizowania ewentualnych strat materialnych oraz zapewnienia ochrony zdrowia i życia ludzi. 

 

Realizacja powiązań pomiędzy systemami ochrony technicznej

Możliwość sterowania elementami systemów ochrony technicznej z poziomu platformy integrującej pozwala na realizowanie automatycznych interakcji pomiędzy tymi systemami w odpowiedzi na sygnały alarmowe lub ostrzegawcze generowane przez którykolwiek z nich. Typowym przykładem takich interakcji jest kierowanie kamer obrotowych PTZ (pan-tilt-zoom) na obserwację miejsca zdarzenia sygnalizowanego przez system ochrony obwodowej. Niektórych interakcji nie da się zrealizować inaczej, niż za pośrednictwem systemu integrującego.

 

Jeden wspólny dziennik zdarzeń

Oprogramowanie platformy integrującej rejestruje sygnały generowane przez nadzorowane systemy ochrony technicznej w jednym, wspólnym dzienniku zdarzeń. Odpowiednie komunikaty zapisywane są w dzienniku z cechą czasu rzeczywistego, co pozwala pokazać wszystkie zdarzenia, które wystąpiły w określonym czasie w całym zintegrowanym systemie bezpieczeństwa. Poprzez rozbudowany wielokryterialny zestaw filtrów operator może w łatwy sposób wyszukać komunikaty dotyczące wybranych obiektów, systemów i elementów.

monitor-313006.jpg

Rys. ARGUS RV - dziennik zdarzeń

 

Wprowadzanie zmian poprawiających skuteczność ochrony

Oprócz zdarzeń obiektowych w systemie integrującym rejestrowane są również wszystkie działania operatorów oraz stany samego systemu. Szczegółowe raporty zdarzeń oraz interakcji operatorów z systemem mogą stanowić podstawę do analiz i audytów umożliwiających wprowadzanie zmian w zintegrowanym systemie bezpieczeństwa oraz doskonalenie organizacji pracy i obsługi zdarzeń w celu poprawy skuteczności ochrony.

 

Ograniczenie kosztów ochrony fizycznej

Centralny nadzór nad dostępem do wszystkich informacji generowanych przez poszczególne systemy zabezpieczeń technicznych oraz do obrazów z kamer telewizji dozorowej na jednym wspólnym stanowisku operatorskim systemu integrującego pozwala zminimalizować liczbę pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obiektu, ograniczając tym samym koszty ochrony fizycznej.

office-4009348.jpg

Rys. ARGUS WEB - stanowisko operatorskie

 

Możliwości zmniejszenia opłat ubezpieczeniowych

System integrujący zapewnia lepsze i skuteczniejsze zabezpieczenie chronionej infrastruktury, co może stanowić podstawę dla wynegocjowania niższych stawek ubezpieczeniowych. 

 

Podsumowanie

Nakłady ponoszone na wdrożenie i utrzymanie systemu integrującego z oprogramowaniem PSIM są rekompensowane zdecydowaną poprawą bezpieczeństwa obiektów oraz redukcją kosztów ochrony fizycznej. Opłacalność takiej inwestycji jest bezdyskusyjna w szczególności dla obiektów z infrastrukturą krytyczną, dużych obiektów użyteczności publicznej czy obiektów przemysłowych, gdzie straty materialne, społeczne i ludzkie spowodowane ewentualnymi aktami wandalizmu lub atakami terrorystycznymi mogą być niewspółmiernie wysokie.