Nasza historia ma początek w 1987 roku

Zaczynaliśmy od realizacji usług w branży telekomunikacyjnej, informatyki i telewizji kablowej.

W 1992 roku uzyskaliśmy patent na autorski projekt komputerowego systemu bilingowego dla analogowych central telefonicznych. Do 2005 roku rozbudowaliśmy blisko 500 central telefonicznych o systemy bilingowe dla TP S.A., resortów służby zdrowia, górnictwa i energetyki oraz hotelarstwa.

Systemy TPT-Emp i TPT-E, opracowane dla central telekomunikacji publicznej, zostały uznane, obok produktów trzech innych producentów, za najlepsze w kraju.

0%

autorskiego oprogramowania

0

nadzorowanych obiektów

Systemy nadzoru i sterowania urządzeń technicznych

Lata 1993 – 2005 były szczególnie ważne dla rozwoju naszego działu Systemów Elektronicznych i Automatyki. Opracowanie i wdrożenie systemu bilingowego stało się zalążkiem kolejnych, nowatorskich rozwiązań z dziedziny automatyki i informatyki.

Opracowaliśmy między innymi systemy nadzoru i sterowania urządzeń technicznych (SNUT i SNAS-2) dla nadawczych obiektów radiowo-telewizyjnych TP EmiTel. Systemy wdrożyliśmy w ponad 80 obiektach na terenie całego kraju.

Od tego czasu rozpoczęliśmy prace nad udoskonalaniem komputerowych systemów nadzoru i sterowania.

W 1997 roku przejęliśmy poznański oddział pracowni automatyki „Elektroprojektu”, która opracowała pierwszy w kraju system kompleksowej automatyki bazy paliw w Rejowcu Poznańskim.

Odtąd sukcesywna rozbudowa, modernizacja i utrzymanie tego systemu stały się dla nas jednym z priorytetowych zadań.

Równocześnie następował dynamiczny rozwój naszego Biura Projektowego, które realizowało dokumentacje projektowe rozległych sieci telekomunikacyjnych z magistralami światłowodowymi dla Telekomunikacji Polskiej S.A. na terenie województw wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego.

Konsekwencją szybkiego rozwoju i uzyskania silnej pozycji na rynku było przekształcenie firmy w 1995 roku w spółkę akcyjną. Jakość usług oferowanych przez Spółkę została potwierdzona uzyskaniem w 1999 roku Certyfikatu Systemu Jakości ISO – 9001:2000, a w 2008 roku Certyfikatu AQAP 2110:2006.

Obserwując nasycanie się rynku telekomunikacyjnego, zaczęliśmy rozwijać działalność usługową w zakresie projektowania i wykonawstwa systemów technicznej ochrony obiektów.

od 1987 roku realizujemy potrzeby
naszych klientów
Integracja ochrony
technicznej stacji elektroenergetycznych
PSE S.A.

W lutym 2000 roku uzyskaliśmy Koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia w formie zabezpieczenia technicznego obiektów, a w szczególności w zakresie montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji i napraw w miejscach ich zainstalowania.

Równocześnie, dla zapewnienia możliwości integracji systemów ochrony technicznej w jednolitej platformie informatycznej, w Zakładzie Systemów Elektronicznych i Automatyki opracowany został komputerowy system ARGUS z autorskim oprogramowaniem, za który w kwietniu 2002 roku otrzymaliśmy Medal Europejski Business Centre Club. System ten został zastosowany do integracji ochrony technicznej na terenie stacji elektroenergetycznych Polskiej Sieci Elektroenergetycznej S.A.

Pion ochrony
z kancelarią tajną

Rozpoczęliśmy też działania zmierzające do rozszerzenia rynku świadczonych usług na obiekty wymagające ochrony informacji niejawnych w myśl ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. (Dz. U. Nr 11, poz. 95 z p. zm.). Powołaliśmy pion ochrony wraz z kancelarią tajną.

W styczniu 2003 roku otrzymaliśmy Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej, a w grudniu tego samego roku Certyfikat Ochrony Elektromagnetycznej dla przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub „ściśle tajne”.

W listopadzie 2007 roku uzyskaliśmy Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego II stopnia, wydane przez Departament Ochrony Informacji Niejawnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które uprawnia do dostępu do tajemnicy państwowej z klauzulą „tajne”.

Wdrożenie
Systemu Monitoringu Urządzeń CNS

Naszym ważnym osiągnięciem jest również wdrożenie Systemu Monitoringu Urządzeń CNS w 2009 roku. Wdrożenie dokonaliśmy przy współpracy z firmą Mikronika, realizującą centralny nadzór statusu urządzeń radionawigacyjnych, radiolokacyjnych i radiokomunikacyjnych dla 90 obiektów Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) na terenie całego kraju.

Sukcesywnie rozbudowywany w kolejnych latach system obejmuje obecnie już ponad 130 obiektów, z których informacje przekazywane są do Centrum Monitoringu drogą radiową przy wykorzystaniu łącza satelitarnego oraz łączy GPRS dwóch niezależnych operatorów telefonii komórkowej.

Obecność na rynku
lotnictwa cywilnego

Wykorzystując obecność na rynku lotnictwa cywilnego, rozszerzyliśmy działalność o usługi w zakresie projektowania i budowy obiektów radionawigacyjnych z urządzeniami DVOR, DME i ILS, PSR i MSSR.

Początkowo współpracowaliśmy z amerykańską firmą SELEX ES (obecnie Leonardo), następnie z kanadyjską firmą Intelcan Technosystems, z którą realizowaliśmy również obiekty radarowe. Obecnie współpracujemy z francuskim koncernem Thales.

Podpisanie w marcu 2010 roku umowy z południowokoreańską firmą YouYang, umożliwiło nam z kolei rozszerzenie oferty o budowę systemów oświetlenia nawigacyjnego lotnisk.

Systemy
ochrony technicznej

W ostatnich latach skupiamy się głównie na świadczeniu usług w zakresie projektowania i budowy systemów ochrony technicznej obiektów, w tym SSWiN, KD, CCTV, SSP i instalacji ochrony przeciwpożarowej, wraz z ich integracją oraz z całą infrastrukturą sieci teleinformatycznych i zasilających.

Integrację realizujemy przy wykorzystaniu podstawowego produktu firmy, którym jest system zarządzania bezpieczeństwem ARGUS RV. System ten rozwijamy od 2000 roku przy współpracy z firmą Mikronika, na bazie zaawansowanej platformy sprzętowo-programowej SYNDIS RV, która jest powszechnie wykorzystywana do nadzoru oraz sterowania w rozległych sieciach i stacjach elektroenergetycznych na terenie całego kraju, jak również poza jego granicami.

ARGUS RV
z certyfikacją CNBOP-PIB

W listopadzie 2014 roku system ARGUS RV uzyskał certyfikację CNBOP-PIB, która uprawnia do monitoringu oraz sterowania instalacjami ochrony przeciwpożarowej i instalacjami wykorzystywanymi w czasie alarmu pożarowego.

Obecnie realizujemy wiele kompleksowych systemów ochrony technicznej i zarządzania bezpieczeństwem dla kluczowych klientów, którymi są w szczególności PSE, PERN i jednostki wojskowe. Kontynuujemy także działania w zakresie rozbudowy Systemu Monitoringu Urządzeń CNS oraz budowy obiektów radionawigacyjnych i radiolokacyjnych dla PAŻP.